Nội dung tuần sinh hoạt công dân đầu năm học 2015-2016

 I. NỘI DUNG : (Được trích trong thông báo số: 102/2015/KH-ĐHKT  ngày 13/8/2015.)

Nội dung, yêu cầu thực hiện cụ thể đối với Lãnh đạo khoa, GVCN và sinh viên Khoa Ngoại ngữ như sau:
1. Đối với các Khoa:
+Lãnh đạo phổ biến cho sinh viên nhiệm vụ năm học 2015-2016 tình hình Khoa, giáo dục sinh viên nghiêm túc nỗ lực trong học tập và rèn luyện, giữ vững kỷ cương , nề nếp nhà trường. ( nội dung 6)
+ Phân công giảng viên chủ  nhiệm dự nghe báo cáo với lớp và theo dõi , quản lý sinh viên trong viên trong các ngày sinh hoạt chính trị trên .
+GVCN hướng dẫn sinh viên viết thu hoạch, đọc và đánh giá các bài các bài thu hoạch của sinh viên mình và viết báo cáo đánh giá kết quả sinh hoạt công dân sinh viên của lớp thông qua Lãnh đạo khoa và nộp về Ban giám hiệu thông qua Phòng CTSV (trước ngày 20/9/2015)
+ GVCN, ban cán sự lớp đôn đốc sinh viên tham gia học tập đầy đủ và nghiêm túc .
+ Thư ký khoa thông báo để giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng không giảng dạy vào các ngày sinh hoạt công dân viên đầu năm học của các lớp thuộc khoa quản lý.
+Lãnh đạo các khoa sắp xếp lịch cho buổi thảo luận các lớp thuộc khoa, dự họp và kiểm tra việc thực hiện GVCN.
 
2.Đối với GVCN: Ngoài những nhiệm vụ ở trên, GVCN cần thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
+GVCN tổ chức thảo luận phải đăng ký với khoa và mời Lãnh đạo khoa dự họp.
+ Phổ biến QDD417/2013/ QĐ ngày 26/5/20113 lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên về hoạt động dạy của giảng viên và phiếu thu thâp ý kiến phản hồi từ sinh viên về hoạt động giảng dạy của GV
+ Thực hiện việc bình bầu , khen thưởng tập thể, cá nhân sinh viên năm học 2104-2015 theo hướng dẫn của Nhà trường.
+ Triển khai quyết định số 05/2013/QĐ-HĐQT ngày 18/7/2013 của HĐQT về sứ mệnh, mục tiêu và tầm nhìn đến năm 2030.
 
3. Đối với sinh viên:
+ Thực hiện nghiêm túc tuần sinh hoạt công dân, có mặt đủ trong 2 buổi nghe báo cáo và buổi thảo luận thu hoạch, không đến muộn, về sớm.
+ Ghi chép đầy đủ khi nghe giảng để viết tốt bài thu hoạch, 
+ Tinh thần thái độ tham gia tuần sinh hoạt công dân sinh viên này là một tiêu chí đánh giá điểm rèn luyện trong học kỳ 1 năm học 2015-2016.
+Sinh viên năm cuối vủa các khóa 2011, 2012 (Đại học 4 năm ), khóa 2013 (cao đẳng) cần chú ý nghe trường phổ biến một số quy định và các thủ tục cần thiết để chuẩn bị tốt nghiệp ra trường.
 
II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM :
 
Khóa 12: (12TA)
- Sáng ngày 26/8/2015. 
1. ND4: Phòng CTSV: 7h00 đến 7h50.
2. ND3: GS.TS Nguyễn Tấn Qúy: 8h00 đến 8h50.
3. ND 5: Đoàn Thanh Niên : 9h00 đến 9h50.
(1. 2. 3 Tại Nhà văn hóa lao động)
4. ND 6: Lãnh đạo khoa NN: 10h00 đến 11h00.
(4.Tại phòng P.202 Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng )
 
Khóa 13, 14 (13TA, 14TA1, 14TA2)
- Sáng ngày 27/8/2015
1. ND5: Đoàn Thanh Niên: 7h00 đến 7h50.
2. ND6: Lãnh đạo Khoa Ngoại ngữ : 8h00 đến 8h50.
3. ND3: Phòng ĐTKH &CN : 9h00 đến 9h50.
4. ND 4: Phòng CTSV: 10h00 đến 11h00.
(Tại phòng P.314  Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng )
 
Khóa 12, 13, 14 (12TA, 13TA, 14TA1 &14TA2)
- Chiều  ngày 27/8/2015
1. ND 2: Phòng PA 83- CATP Đà nẵng. 13h30 đến 15h10
2. ND 1: ThS Lê Văn Thao: 15h20 đến 17h00
(Tại Nhà văn hóa lao động)
 
Ghi chú : GV dạy lớp sinh viên của Khoa trùng với lịch học công dân đầu năm được nghỉ.